Kvíz o migrácii č. 1

1. Podľa indexu MIPEX, ktorý ukazuje, do akej miery štát vytvára podmienky na integráciu migrantov, sa Slovensko z 37 porovnávaných krajín umiestnilo na
 
 
 

Question 1 of 10

2. Zo sledovaných oblastí integračných politík indexu MIPEX, Slovensko dosiahlo najlepšie výsledky (okolo priemeru alebo tesne pod priemerom z 37 porovnávaných krajín) v oblasti
 
 
 

Question 2 of 10

3. Integračná politika SR, ktorá nadväzuje na Koncepciu integrácie cudzincov v SR z toku 2009, bola prijatá v roku
 
 
 

Question 3 of 10

4. V roku 2013 počet žiadostí o azyl v Európskej únii (EÚ-28) oproti roku 2012
 
 
 

Question 4 of 10

5. Počet a podiel cudzincov na celkovej populácii v EÚ-27 bol v roku 2011
 
 
 

Question 5 of 10

6. Ak by si všetci migranti na svete založili svoj vlastný štát, počtom obyvateľov by sa spomedzi všetkých krajín umiestnil na
 
 
 

Question 6 of 10

7. Občianske združenie Vietnamská komunita na Slovensku má približne
 
 
 

Question 7 of 10

8. Okrem najmenších krajín Európy (napr. Luxemburska a Lichtenštajnska) má najvyšší podiel cudzincov na počet obyvateľov (približne 23% v roku 2012)
 
 
 

Question 8 of 10

9. Remitencia v oblasti migrácie označuje
 
 
 

Question 9 of 10

10. V roku 2012 krajina s najväčším príjmom z remitencií zo zahraničia bola
 
 
 

Question 10 of 10


 

1, Horšie ako Slovensko sa podľa indexu MIPEX umiestnili už len Cyprus, Lotyšsko a Turecko

2, Zatiaľ čo v oblasti antidiskriminácie, zlúčenia rodiny ako aj dlhodobého pobytu dosiahlo Slovensko relatívne dobré výsledky, najhoršie výsledky zaznamenalo v oblasti mobility na pracovnom trhu, prístupe k občianstvu a politickej participácii.

3, Integračná politika SR bola prijatá uznesením vlády v januári 2014

4, V roku 2013 narástol počet žiadostí o azyl v EÚ-28 na približne 435 000, čo je skoro o 100 000 žiadostí viac ako v roku 2012. Najviac žiadostí o azyl je od občanov Sýrie. Sýria, Rusko a Kosovo tvorí polovicu z celkového nárastu počtu žiadostí.

5, Podľa štatistiky Európskeho štatistického úradu EUROSTATu z roku 2011 žilo v EÚ-27 33,3 miliónov občanov iných štátov. Takmer 2/3 cudzincov žijúcich v EÚ pochádzajú z krajín mimo EÚ. 20,5 miliónov obyvateľov sú občania krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 12,8 milióna sú občania ostatných členských štátov EÚ.

6, Štát, ktorý by založili migranti z celého sveta, by sa čo do počtu obyvateľov umiestnil za Čínou (1,3 miliarda obyv.), Indiou (1,2 miliarda obyv.), USA (313 miliónov obyv.) a Indonéziou (248 miliónov obyv.).

7, Celkový počet Vietnamcov na Slovensku s legálnym pobytom bol v roku 2012 približne 2-tisíc.

8, Zatiaľ čo vo Švajčiarsku predstavuje podiel cudzincov na obyvateľstve 23%, vo Veľkej Británii je tento podiel 13% a v Nemecku 9%.

9, Remitencie predstavujú významný zdroj príjmu pre domácnosti v krajinách pôvodu migrantov.

10, Údaje Svetovej banky hovoria, že remitencie do Indie v roku 2012 dosiahli až 70 miliárd amerických dolárov.

Použité zdroje:

Bargerová, Z. a Divinský, B. Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava: IOM, 2008.
Divinský B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Vašečka M.: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Integračná politika SR
Medzinárodný dohovor o právnom postavení utečencov.
Spoločné základné princípy integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie.
Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

http://www.gallup.com/se/126851/key-areas-focus.aspx
http://www.mic.iom.sk
http://www.migraceonline.cz
http://www.migranti.sk
http://www.unhcr.org/4a2fd52412d.html
http://www.swissworld.org/en/people/the_swiss_population/foreigners

http://worldbank.org/all?qterm=remittances

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/vlastny-material-integracna-politika-januar-2014.pdf

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-14-003/EN/KS-QA-14-003-EN.PDF

http://mic.iom.sk/atlas/vietnamska-komunita/

http://worldbank.tumblr.com/post/36217284197/which-developing-countries-received-the-most