Kvíz o migrácii č. 2

1. V roku 2013 zo všetkých migrantov z EÚ v SR tvorili rumunskí a bulharskí občania
 
 
 

Question 1 of 10

2. Integračný mainstreaming v oblasti integrácie cudzincov znamená
 
 
 

Question 2 of 10

3. Spoločné základné princípy politiky integrácie prisťahovalcov v krajinách Európskej únie sa nevenujú
 
 
 

Question 3 of 10

4. Podľa celosvetového výskumu Gallupovho inštitútu by do inej krajiny chcelo emigrovať a natrvalo sa v nej usadiť približne
 
 
 

Question 4 of 10

5. Okrem severoamerických a európskych krajín je podľa Gallupovho inštitútu najatraktívnejšou krajinou na imigráciu
 
 
 

Question 5 of 10

6. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu počet medzinárodných migrantov dosiahol v roku 2013
 
 
 

Question 6 of 10

7. Imigranti z EÚ tvoria z celkového počtu imigrantov na Slovensku
 
 
 

Question 7 of 10

8. Cudzinci s povoleným pobytom v roku 2013 z celkovej populácie SR predstavovali
 
 
 

Question 8 of 10

9. Po Bratislavskom kraji v súčasnosti najviac cudzincov na Slovensku žije v
 
 
 

Question 9 of 10

10. Najväčšou cudzineckou komunitou na Slovensku sú občania
 
 
 

Question 10 of 10


 

1, Celkový počet pobytov povolených občanom EÚ k 31.12.2013 bol 45 492, z toho občanom Rumunska a Bulharska bolo povolených 7 550 pobytov, čo predstavuje približne 16%.

2, Pod princípom mainstreamingu sa rozumie uplatňovanie určitého hľadiska a dôraz naň pri príprave politík, opatrení alebo v iných oblastiach.

3, Spoločné základné princípy politiky integrácie prisťahovalcov v Európskej únii sa venujú zamestnanosti prisťahovalcov, ktorú považujú za kľúčovú časť ich integračného procesu. Ďalej určujú znalosť jazyka, histórie a inštitúcií krajiny imigrácie za nevyhnutnú. Spoločné princípy sa ďalej zaoberajú vzdelaním prisťahovalcov, ich prístupom k verejným inštitúciám a službám za podmienok rovnakých ako majú občania, ako aj ich účasťou na demokratickom procese.

4, Zo 630 miliónov ľudí, ktorí by sa chceli presťahovať do inej krajiny, sa plánuje presťahovať v najbližších 12 mesiacoch 48 miliónov ľudí, z toho 19 miliónov podniká prípravy na sťahovanie.

5, Medzi najatraktívnejšie krajiny imigrácie patrí okrem krajín Európskej únie, USA, Kanady a ďalších aj Saudská Arábia.

6, Oproti roku 2000, kedy sa počet medzinárodných migrantov odhadoval na 175 miliónov, ide o nárast skoro o tretinu.

7, Počet povolených pobytov ku koncu roka 2013 bol 71 649, z toho občania EÚ tvorili 45 492.

8, 72 000 cudzincov s povoleným pobytom v SR predstavuje 1,3% celkovej populácie Slovenska.

9, V Bratislavskom kraji má registrovaný pobyt približne 10-tisíc cudzincov, v Košickom kraji 4-tisíc a v Prešovskom kraji 2,5-tisíc cudzincov.

10, Najväčšou cudzineckou komunitou na Slovensku ostávajú Česi, pričom najväčšou komunitou cudzincov z tretích krajín sú občania Ukrajiny.

Použité zdroje:

Bargerová, Z. a Divinský, B. Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava: IOM, 2008.
Divinský B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Vašečka M.: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Integračná politika SR
Medzinárodný dohovor o právnom postavení utečencov.
Spoločné základné princípy integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie.
Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

http://www.gallup.com/se/126851/key-areas-focus.aspx
http://www.mic.iom.sk
http://www.migraceonline.cz
http://www.migranti.sk
http://www.unhcr.org/4a2fd52412d.html
http://www.swissworld.org/en/people/the_swiss_population/foreigners
http://worldbank.org/all?qterm=remittances