Latinskoamerická

south_america

Migranti z krajín Strednej a Južnej Ameriky tvoria neveľkú, no rastúcu skupinu. V súčasnosti jej počet presahuje viac ako 500 osôb, pričom najväčšie zastúpenie majú občania Brazílie s počtom vydaných pobytov pre 139 osôb, Mexika 130  a Kuby 63 platných pobytov v roku 2013[1]. Z ostatných krajín Latinskej Ameriky sú počty migrantov nižšie.

Spoločným znakom členov tejto komunity je región pôvodu a spoločná materinská reč, teda španielčina alebo portugalčina. V ostatných oblastiach sa členovia tejto skupiny líšia, je však možné ich charakterizovať podľa a) motivácie pre príchod na Slovensko a b) činnosti a pôsobenia na Slovensku. Podobne ako v iných komunitách a skupinách migrantov, aj v komunite Latinoameričanov sú osoby, ktoré na Slovensko prišli ešte pred rokom 1989 (väčšinou ako študenti), založili si rodiny, našli pracovné uplatnenie a rozhodli sa ostať. Išlo o niekoľko osôb, ktoré získali vzdelanie a kvalifikáciu, a o trochu neskôr sa zorientovali v slovenskom ekonomickom a sociálnom prostredí. Väčšina z nich má dnes už slovenské občianstvo a slovenský jazyk ovládajú na vysokej úrovni. Niektorí z nich sa vďaka svojim kultúrnym či spoločenským aktivitám stali opornými bodmi pre novoprichádzajúcich migrantov, sú aktívni v udržiavaní zvykov a sviatkov Latinskej Ameriky, pomáhajú novým migrantom pri integrácii do spoločnosti a/alebo rozvíjajú zázemie migrantov z tejto skupiny.

Spoločenský život Latinoameričanov na Slovensku je bohatý. V tejto dynamickej a mladej skupine možnosti aktivizácie otvárajú sociálne siete a virtuálny priestor. Spájanie nových migrantov a tých, ktorí na Slovensku žijú už dlhšie, sa často, no nielen realizuje prostredníctvom osláv významných sviatkov alebo organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských podujatí. Vo výnimočných prípadoch sa do organizovania podujatí zapája aj zastupiteľský orgán na Slovensku, ktorý nielen podporuje, ale niekedy aj spoluorganizuje takéto stretnutia.

Jazykové okienko

Na juhoamerickom kontinente sa hovorí mnohými rečami, väčšinou románskymi. Ako oficiálny jazyk je najrozšírenejšia španielčina. V Brazílii je oficiálnym jazykom portugalčina, francúzština je zase oficiálnym jazykom na Haiti alebo vo Francúzskej Guyane. Stále je možné počuť kečuánčinu, ktorá je od 70. rokov minulého storočia úradným jazykom v Peru a Bolívii, a mayštinu viac ako majský jazyk je rozšírená ajmarčina a guaraní], či v karibskej oblasti kreolčinu. Na niektorých ostrovoch v Karibskom mori je oficiálnym jazykom holandčina, angličtina či francúzština.

Spolky:

Formalizovaným združením migrantov z Latinskej Ameriky je MOZAIKA / MOSAICO (mosaicosk@gmail.com). Okrem príležitostných podujatí pri príležitosti rôznych sviatkov, pravidelne organizujú Dni iberoamerického filmu, ktoré malo v roku 2013 svoj 10-ty ročník.
Niektoré menšie skupiny migrantov založili vlastné spolky alebo centrá, napr.:
– Kubánci: Klub kubánskych občanov žijúcich na Slovensku, www.kubaklub.sk
– Ekvádorci: Centro Ecuatoriano
– Latinos en Eslovaquia (Latin Channel) – vo virtuálnom priestore činná skupina s medzinárodným presahom.

 

[1] Ročenka ÚHCP PZ 2013