Spolupráca

TeamworkMigračné informačné centrum IOM spolupracuje s komunitami migrantov, štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú problematike migrácie, sociálnej inklúzie a celkovej integrácie na európskej a celosvetovej úrovni.

Zmyslom tejto spolupráce je aktívne sa podieľať na tvorbe migračnej a integračnej politiky SR a na tvorení návrhov opatrení týkajúcich sa zlepšenia integrácie migrantov do spoločnosti.

Dlhodobou súčasťou činnosti Migračného informačného centra IOM je  spolupráca s komunitami migrantov žijúcich na Slovensku. Môže ísť o formálne združenia, spolky, zväzy alebo o neformálne kluby alebo len vznikajúce skupiny, ktoré majú záujem sa združovať . Táto spolupráca je postavená na aktívnej výmene informácií medzi Migračným ifnormačným centrom IOM a komunitami migrantov, a to prostredníctvom  vybraných osôb – kultúrnych mediátorov. Cieľom ich činnosti  je podporiť informovanosť a zvýšiť dostupnosť  informácií a integračných služieb v migrantských komunitách. Rovnako dôležité je podporovať komunitý život migranotv, čo kultúrni mediátori môžu realizovať prostredníctvom organizovania informačných stretnutí. MIC IOM v spolupráci s kultúrnymi mediátormi  týmto prispieva k budovaniu interkultúrneho dialógu a k eliminácii bariér v vznikajúcich medzi majoritnou spoločnosťou a komunitami migrantov.

Afganská komunita

Afganská komunita je organizovaná cez združenie Únia Afgancov a združuje príslušníkov všetkých etník z Afganistanu žijúcich v SR ako aj Slovákov, zaujímajúcich sa o afganskú kultúru. Únia Afgancov organizuje rôzne podujatia, napr. oslavy afganského Nového roku Nawroz a svojim členom poskytuje rôznu pomoc, organizuje spoločenské, kultúrne, športové a informačné podujatia otvorené aj občanom SR. Kontakty: Azim Farhadi: azim.farhadi1@gmail.com

Islamská nadácia na Slovensku

Islamská nadácia na Slovensku zastrešuje chod a činnosť Córdoba centra pre medzikultúrny dialóg. Prvé centrum svojho druhu bolo v Bratislave bolo zriadené v júni 2009. Cieľom Islamkej nadácie na Slovensku je v budúcnosti vybudovať vlastné islamské kultúrne centrum spolu s obchodíkmi halal mäsa, voňavých korenín, čajov a kávy, ako aj  iných zaujímavých artiklov, vrátane rozsiahlej knižnice a premietacej sály.

Viac informácií o  činnosti Islamskej nadácie nájdete na  www.islamweb.sk

Africké kultúrne, informačné a integračné centrum

Africké kultúrne, informačné a integračné centrum (AKIIC) bolo založené, aby pomáhalo africkým migrantom žijúcim na Slovensku a ich rodinám, slovenským investorom hľadajúcim investičné príležitosti v Afrike, slovenským turistom cestujícim do Afriky a africkým investorom, ktorí hľadajú investičné príležitosti na Slovensku. AKIIC podporuje imigrantov v procese ich integrácie.

Kontakty:e-mail: info@akiic.sk, web: www.akiic.sk

Komunita Latinoameričanov (Bratislava)

Pestrú komunitu migrantov z Latinskej ameriky zastrešuje a už 10 rokov reprezentuje združenie MOSAICO/MOZAIKA, ktoré môžete kontaktovať na: mosaicosk@gmail.com

Internationals Bratislava

Pôvodne virtuálna komunita migrantov žijúcich na Slovensku sa posutpne stala spolkom osôb, ktorí sa už pravidelne stretávajú, organizujú úvodné stretnutia pre nových migrantov, organizujú zbierky a šíria informácie a osvetu o migrácii. Aktuálne združujú osoby z viac ako 55 krajín sveta zo 6 svetadielov. Ponúkajú neformálne podujatia, výlety a aktivity, ktorých cieľom je spoznať Slovensko a čo najviac ľudí. Viac sa dozviete na: http://internationals.sk/