MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Dňa 20. júla 2015 nadobudla účinnosť v poradí už štvrtá novela zákona o pobyte cudzincov. Novela zákona opravuje niektoré legislatívno-technické chyby v zákone a prispôsobuje administratívne postupy aplikačnej praxi.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa priamo týkajú aj podávania žiadostí o pobyt na Slovensku a jeho obnovovania nájdete nižšie v texte. 

Ak si chcete overiť, či sa zmeny týkajú aj vašej situácie neváhajte nás kontaktovať.

 1. Upravuje sa zoznam dokladov, ktoré pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt na účely podnikania a zamestnania môžu byť staršie ako 90 dní. V prípade prechodného pobytu na účel podnikania ide o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie.  V prípade prechodného pobytu na účel zamestnania môže byť starší ako 90 dní aj písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, pracovná zmluva, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 2. Stanovuje sa možnosť predĺžiť na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny o 60 dní lehotu na predloženie lekárskeho posudku, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

 3. Pri obnovovaní prechodného pobytu odpadá  nutnosť  opätovne predkladať doklady preukazujúce účel pobytu (napr. sobášny list v prípade prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, živnostenské oprávnenie v prípade prechodného pobytu na účel podnikania a pod.),  ak sa podstatné skutočnosti od podania prvej žiadosti nezmenili (napr. manželstvo stále trvá, stále podnikáte na základe živnostenského oprávnenia a pod.).

 4. Odpadá nutnosť opätovne predkladať pri obnovovaní modrej karty rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.

 5. Rozširuje sa okruh osôb, ktorým môže byť udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas, o deti mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

 6. Rozširuje sa okruh osôb, ktorým môže Ministerstvo vnútra SR udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia zákonných podmienok o plnoletú osobu , ktorá mala udelenú v SR doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu aspoň 3 roky, počas ktorých na Slovensku študovala.

 7. Upravuje sa spôsob preukazovania, kedy ide o osobu bez štátnej príslušnosti. Na preukázanie tejto skutočnosti sa už nebude vyžadovať, aby osoba bez štátnej príslušnosti preukazovala, že nemá (okrem iného) občianstvo štátu, ktorého občanmi sú jej rodičia a ostatní rodinní príslušníci, ale postačí, ak preukáže, že nemá občianstvo štátu, ktorého občanmi sú jej rodičia a súrodenci.

 8. Znemožňuje sa podanie žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu pre cudzincov počas konania o ich administratívnom vyhostení a pre držiteľov schengenských víz, ktorí na území SR podali žiadosť o prechodný pobyt.

 9. Zjednodušujú sa podmienky na získanie tolerovaného pobytu pre osoby, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

 10. Rozširuje sa okruh osôb, ktorým je možné vydať cudzinecký pas na vycestovanie a na návrat do SR o osoby, ktorým bol udelený dlhodobý pobyt na základe poskytnutej doplnkovej ochrany a o osoby, ktorým bol udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas s dôvodov hodných osobitného zreteľa a z dôvodov, že mali na území SR udelený tolerovaný pobyt alebo doplnkovú ochranu ako maloletí bez sprievodu najmenej 3 roky, počas ktorých na území SR študovali.

 11. Rozširuje sa okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti vycestovať v posledný deň oprávneného pobytu na území SR. Osoby, ktorým bola zamietnutá žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu a ktorým bol dlhodobý pobyt zrušený, sú povinné vycestovať do 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu, resp. rozhodnutia  o zrušení dlhodobého pobytu.

 12. Zavádza sa možnosť, v odôvodnených prípadoch, predložiť k žiadosti o pobyt na území SR doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní. Podmienkou je, aby obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti a príchodom žiadateľa na územie SR nebolo dlhšie ako 90 dní.

Kontaktujte nás

Bezplatné poradenstvo poskytujeme aj telefonicky a prostredníctvom emailu:

 

Info linka: 0850 211 478

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber: 0905 063 908

Bratislava
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Otváracie hodiny

Bratislava
Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok:       9.00 - 17.00 hod.
Streda:      13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:       9.00 - 17.00 hod.
Piatok: len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
   Atlas komunít 
              migrantov