Poradenstvo a informácie pre cudzincov na Slovensku

ja_mageia

Sociálne veci Sociálne zabezpečenie Pomoc v hmotnej núdzi
Slovak (Slovakia)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Pomoc v hmotnej núdzi Tlačiť
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi upravuje dávky v hmotnej núdzi, kritériá pre posudzovanie hmotnej núdze a vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a keď si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:
 • 60,50 EUR mesačne pre jednotlivca
 • 115,10 EUR mesačne pre jednotlivca s 1-4 deťmi
 • 105,20 EUR mesačne pre dvojicu bez detí
 • 157,60 EUR mesačne pre dvojicu s 1-4 deťmi
 • 168,20 EUR mesačne pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi
 • 212,30 EUR mesačne pre dvojicu s viac ako 4 deťmi
Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi má:
 • občan Slovenskej republiky
 • cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti, azylant, cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana
 • odídenec s pobytom na území SR na základe povolenia príslušného orgánu a zahraničný Slovák s pobytom na území SR, ak sa im pomoc neposkytuje podľa osobitných predpisov, alebo podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dávky poskytované osobe, ktorá je v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa posudzujú spoločne s ňou, sú nasledovné:
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť 2,00 EUR mesačne
 • aktivačný príspevok 63,07 EUR mesačne
 • príspevok na bývanie 55,80 EUR, prípadne 89,20 EUR mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú
 • ochranný príspevok 63,07 EUR
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú buď v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. (Dávka vo vecnej forme je napríklad jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.)

Ako a kde žiadať o pomoc v hmotnej núdzi

Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny alebo v obci podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý pobyt (resp. adresu) a rodné číslo (ak bolo pridelené).

Ak je žiadosť neúplná, úrad alebo obec vyzve osobu/žiadateľa o doplnenie ďalších údajov o jeho osobe alebo osobách, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Na príspevky je nárok najviac počas troch rokov odo dňa vzniku nároku na dávku a príspevky. Viac informácií a kontakty nájdete tu.

Výplata dávok

Dávka a príspevky sa vyplácajú za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca. Úrad vypláca dávku a príspevky osobe v hmotnej núdzi mesiac dozadu - najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

To znamená, ak si osoba požiada o pomoc v hmotnej núdzi vo februári a úrad jej rozhodnutím prizná nárok na výplatu dávky a príspevkov, dávka a príspevky sa jej vyplatia v mesiaci marec za mesiac február. Dávka a príspevky sa nevyplácajú do cudziny a neplatia za čas, v ktorom sa osoba v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, zdržiavajú v cudzine.

Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

 

Newsletter

Kontakt / Contact us

Atlas komunít migrantov

 

Facebook

IOM Slovensko


eu_flag60
Financované Európskou úniou.
Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín.
Solidarita pri riadení migračných tokov.