Poradenstvo a informácie pre cudzincov na Slovensku

ja_mageia

Sociálne veci Vzdelávanie Povinná školská dochádzka
Slovak (Slovakia)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Povinná školská dochádzka Tlačiť
Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka (2. septembra), v roku, keď už dieťa dovŕšilo šiesty rok veku. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je spôsobilé začať navštevovať základnú školu, kompetentný orgán štátnej správy v školstve rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Povinná školská dochádzka na Slovensku je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak zákon neustanovuje inak. U detí vzdelávaných v špeciálnej základnej škole sa začiatok povinnej školskej dochádzky riadi posúdením školskej zrelosti a povinná školská dochádzka sa končí splnením podmienok povinného vzdelávania.

Odloženie začiatku povinnej dochádzky

Odloženie začiatku školskej dochádzky sa v prípade konkrétneho dieťaťa môže povoliť na základe žiadosti zákonného zástupcu (väčšinou rodiča) alebo po odporúčaní detského lekára, poradenského zariadenia alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia (ak ho dieťa navštevuje) - a to vždy so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.

Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami aj dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný v zmysle vyššieuvedených informácií prihlásiť školopovinné dieťa (a to aj dieťa cudzinca) na zápis do školy.

Potom musí dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas; a je tiež povinný vyjadriť sa k prihláške žiaka na strednú školu. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej družiny alebo do školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam dochádzalo dieťa pravidelne a včas.
 

Newsletter

Kontakt / Contact us

Atlas komunít migrantov

 

Facebook

IOM Slovensko


eu_flag60
Financované Európskou úniou.
Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín.
Solidarita pri riadení migračných tokov.