Islamská komunita

Nie je jednoduché snažiť sa opísať a charakterizovať pár spoločnými znakmi tak heterogénnu skupinu, akou je komunita moslimov, resp. osôb, ktoré pochádzajú z krajín, kde je islam väčšinovým náboženstvom. Keďže však na Slovensku pôsobia spolky združujúce moslimov, ponúkame aspoň niekoľko základných znakov tejto komunity.

Skupinu islamských migrantov na Slovensku tvorí približne 2 000 osôb. Najviac zastúpení migranti sú z Líbye, Afganistanu a z Egypta (spolu okolo 600 osôb s legálnym pobytom). Presný počet príslušníkov tejto skupiny sa však určuje iba ťažko. Patria sem osoby – jednotlivci, skupiny a rodiny – z krajín východnej Európy (Albánsko), Ázie (Turecko, Sýria, Jordánsko, Irán, Irak, Afganistan, Indonézia), severnej Afriky (Egypt, Tunisko) a iných afrických štátov (Líbya, Somálsko). Odlišnosti v kultúrnom, sociálnom a ekonomickom zázemí jedincov tvoriacich túto komunitu môžu byť veľmi výrazné, avšak na Slovensku, ako v ich hostiteľskej krajine sa stalo tmeliacim prvkom práve náboženstvo.

Zastúpenie žien je v tejto komunite nízke – ženy tvoria iba niečo cez 20 % . V iných oblastiach je islamská komunita rôznorodá, pričom jej heterogénnosť je spôsobená v prvom rade krajinou pôvodu jej členov, motiváciou k príchodu na Slovensko, dĺžkou a typom pobytu, rodinným zázemím. Tieto faktory silne ovplyvňujú ekonomickú aktivitu, mieru integrácie či spokojnosti so životom v novej krajine. Vo väčšine prípadov prichádzajú migranti z vyššie spomínaných krajín jednotlivo.

Podobne ako v ostatných komunitách migrantov, aj v islamskej komunite sú osoby, ktoré vytvorili akúsi základňu pre príchod nových migrantov. Sú to predovšetkým migranti, ktorí prišli na Slovensko ešte pred rokom 1989 ako zahraniční študenti. Tí, ktorí ostali na Slovensku, sa začlenili do spoločnosti a zapojili sa do ekonomickej aktivity krajiny (napr. doktori v rôznych oblastiach medicíny, odborníci v technických profesiách a pod.). Iní využili príležitosť a znalosť jazykov a stali sa z nich registrovaní tlmočníci a prekladatelia z arabčiny alebo iných jazykov. Prostredníctvom tejto činnosti mohli rozširovať počet členov komunity, pretože mali na nich kontakt a stali sa dôležitým zdrojom informácií o legislatívnych procedúrach a spoločenskom dianí na Slovensku.

Pokiaľ ide o nových členov komunity, je medzi nich možné zaradiť relatívne veľkú skupinu zahraničných študentov (skupina 20 študentov z Palestíny alebo 83 študentov zo Saudskej Arábie, menšie počty z iných krajín) alebo migrantov prichádzajúcich na Slovensko za rodinou. Tieto osoby sú na Slovensku zatiaľ kratší čas, väčšina ich sociálnych väzieb je napojená iba na úzky okruh ľudí (rodina alebo študentská skupina), čas trávia skôr v pre nich bezpečných skupinách a ich znalosť slovenského jazyka a miera integrácie do spoločnosti je relatívne nízka.
Časť komunity tvoria aj migrant, ktorých príchod na Slovensko nebol dobrovoľný. Ide o žiadateľov o azyl, osoby, ktoré získali doplnkovú ochranu alebo azyl. Sú to napr. občania Somálska alebo Sudánu, ktorí svoju krajinu opustili z dôvodu nepokojov. Ich pobyt na Slovensku je neistý a môžu byť kedykoľvek vrátení do svojej krajiny pôvodu. Stali sa však súčasťou islamskej komunity, pravidelne navštevujú modlitebne a snažia sa čo najviac porozumieť slovenčine.

Spolky:
V súčasnosti sú na Slovensku aktívne dva spolky združujúce migrantov z islamských krajín. Oba spolky pôsobia v Bratislave. Ich snahou je podporiť svojich členov po sociálnej stránke, udržiavanie islamských zvykov, ale aj zbližovanie kultúr, šírenie osvety a podpora interkultúrneho dialógu, resp. snaha predchádzať kultúrnym a náboženským nedorozumeniam. Existujú aj ďalšie združenia v tejto komunite, tie sa však neorientujú na pomoc migrantom, ale zameriavajú sa na kultúru (literatúru a históriu) a/alebo pôsobia na akademickej pôde.

S IOM už dlhé roky spolupracuje na poli integrácie a medzikultúrneho dialógu Islamská nadácia. Ak sa chcete o jej činnosti dozvedieť viac, pozrite si webovú stránku www.islamweb.sk.