O MIC

micsmall

 

Migračné informačné centrum IOM  (MIC) je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku, ktorého hlavným cieľom je podpora integrácie migrantov na Slovensku. Svoje služby poskytuje v Bratislave a v Košiciach od roku 2006. Za tie roky sa na centrum obrátilo okolo 6-tisíc osôb, ktorí potrebovali informáciu, radu alebo konkrétnu službu.

Čo robí MIC?

MIC poskytuje  bezplatné poradenstvo a služby, ktoré pomáhajú  migrantom zorientovať sa v prostredí slovenskej legislatívy, inštitúcií, trhu práce, občianskej spoločnosti a pod.

Právne poradenstvo   je základným nástrojom pre bezproblémový a legálny príchod migrantov na Slovensko. Osobne, e-mailom alebo telefonicky môžu migranti získať široký okruh informácií v oblastiach života, ktoré sú pre nich najdôležitejšie pre život v SR. Ide najmä o: pobyt, zamestnanie alebo podnikanie, zdravotné a sociálne zabezpečenie/poistenie, overovanie dokladov a pod.   Informačné letáky a brožúry a pravidelne aktualizovaná webová stránka www.mic.iom.sk predstavujú ďalšie formy poskytovania informácií migrantom.

Pracovné a sociálne poradenstvo  predstavujú ďalší komponent práce MIC. Jeho cieľom je podpora zaradenia migrantov na trhu práce, ich pracovné uplatnenie a podpora pri riešení rôznych situácií sociálneho charakteru (napr. bývanie, vzdelávanie, atď.). Pre migrantov existuje možnosť získať príspevok na individuálny alebo skupinový vzdelávací/ rekvalifikačný kurz,  zúčastňovať sa otvoreného kurzu  slovenského jazyka alebo stretnutí o socio-kultúrnej orientácii. Pomoc pri hľadaní práce, písaní životopisu či kontaktovaní zamestnávateľov je súčasťou tejto činnosti.

Spolupráca s komunitami migrantov sa zameriava na podporu komunitného života migrantov, šírenie aktuálnych informácií o legislatíve a zmenách a na riešení akútnych situácií v komunitách migrantov. Kultúrni mediátori IOM, ako predstavitelia komunít, zabezpečujú výmenu informácií medzi svojou komunitou a majoritou, komunitu reprezentujú a podieľajú sa na aktivitách, ktoré smerujú k zviditeľneniu komunity. Týmito činnosťami sa MIC v spolupráci s migrantskými komunitami podieľa na zvyšovaní tolerancie a porozumenia,  a na budovaní interkultúrneho dialógu medzi majoritou a komunitami migrantov.  Jedným z výsledkov spolupráce MIC s komunitami migrantov je práve táto webová stránka

Pre koho je tu MIC?

Pre migrantov, štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na Slovensku majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt podľa Zákona 404/2011 o pobyte cudzincov, alebo sa snažia niektorý z týchto pobytov získať.

Z toho dôvodu žiadatelia o azyl, azylanti alebo osoby s pridelenou doplnkovou ochranou, držitelia občianstva Slovenskej republiky alebo občania krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EU a EHP) a Švajčiarska NIE SÚ cieľovou skupinou MIC.

Ďalšie aktivity

MIC v rámci IOM zastrešuje aj iné aktivity, ktorých spoločným menovateľom je integrácia migrantov. Ide o projekty zamerané napr. na vzdelávanie aktérov štátnej a verejnej správy v oblasti budovania efektívnej spolupráce a interkultúrnej komunikácie;  workshopy a stretnutia k téme sociokultúrnej orientácie; výskumná činnosť a iné.

Migračné informačné centrum IOM je financované  Európskou úniou z Európskeho fondu pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.