Vietnamská komunita

vietnam_flagPočet Vietnamcov v SR: 2 307( v roku 2015)
Pomer mužov a žien: muži 61,45 %, ženy: 38,55 (ŠÚSR 2011)

Prví migranti z Vietnamu začali prichádzať v 50-tych rokoch 20. storočia. Boli to väčšinou  študenti stredných a vysokých škôl rôznych odborov. V prvej vlne prišli študenti a pracujúci v rámci Dohody o vzájomnej hospodárskej pomoci. Ich cieľom bolo vyštudovať alebo získať prax a časom  sa vrátiť späť do vlasti. Niektorí tu však ostali dlhšie, našli si rodiny a postupne sa uplatnili aj na pracovnom trhu. Keď prišla do Československa Nežná revolúcia a s ňou spoločensko-ekonomická  zmena, tí Vietnamci, ktorí sa nechceli vrátiť naspäť do vlasti, boli nútení nájsť si na Slovensku prácu alebo iné uplatnenie. V tých časoch sa ako ideálne ukázalo byť podnikanie.  Mnohí preto začali podnikať ako spoluvlastníci firiem alebo si zriadili živnosť a svoje nové uplatnenie našli v maloobchode.  Počet Vietnamcov na Slovensku sa výrazne zvýšil v rokoch 2006-2007, kedy bola na Slovensku dobrá ekonomická situácia a s ňou rástla potreba spoľahlivej pracovnej sily, ktorú Vietnamci predstavovali.

V súčasnosti má na Slovensku okolo 2-tisíc Vietnamcov legálny pobyt.  Ďalších takmer 5-tisíc osôb získalo postupne od roku 1993  Slovenské občianstvo.  Vietnamci, ktorí žijú na Slovensku už niekoľko rokov spolu s novoprichádzajúcimi migrantmi z Vietnamu tvoria Vietnamskú komunitu, ktorá vyvíja rôzne aktivity.

Na základe dlhodobých vzťahov medzi SR a Vietnamom majú zároveň členovia vietnamskej komunity vzhľadom na sociálny kapitál a zázemie na Slovensku, snahu získať štatút národnostnej menšiny.

Vietnamská komunita sa začala formovať na prelome 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia. Od začiatku bolo pre ňu charakteristické sebestačné až uzavreté správanie a vysoká solidarita medzi jej členmi. Postupne začala komunita, s podporou zastupiteľstva realizovať rôzne aktivity, kultúrne a spoločenské podujatia. Po zrušení zastupiteľského úradu v Bratislave sa umlčala, resp.jej činnosti sa utlmili, kým nezvolili nové vedenie na konci 90-tych rokov minulého storočia. Komunita Vietnamcov na Slovensku je charakteristická svojou jednotnosťou, snahou nevyčnievať a nebudiť pozornosť. V súčasnosti komunitu tvorí niekoľko menších či väčších spolkov, pričom niektoré z nich sú aktívne aj na poli integrácie a interkultúrneho dialógu. Členovia komunity sa stretávajú viac ako 3-krát za rok pri rôznych príležitostiach (oslavy, koordinančé stretnutia). Silnou stránkou komunitného života je budovanie poradenských, právnych či tlmočníckych kapacít v rámci komunity.

O Vietname:map_vietnam
Hlavné mesto: Hanoj
Počet obyvateľov:84,4 milióna
Mena: dong
Rozloha:331,210 km2
Náboženstvo: budhisti 9.3%, katolíci 6.7% a ostatní

Sviatky:
Vo februári Gregoriánskeho kalendára – Lunárny nový rok 2. septembra – Deň vyhlásenia nezávislosti.
Tieto sviatky sa snažia Vietnamci oslavovať pravidelne aj na Slovensku.Ak nie je možné prísť do väčších miest, tak aj regionálne.Väčšinou bývajú oslavy spojené s kultúrnym a športovým programom.

Jazykové okienko:
Vietnamčina je spisovný a jediný úradný jazyk vo Vietname a ním hovoria aj všetci členovia komunity na Slovensku.

  • Ahoj, ako sa máš? Xin chao, ban co khoe không?
  • Dnes mám chuť stretnúť sa s priateľmi. Hôm nay tôi muôn  gapj ban be
  • Prosím, zoznámte sa s mojou krajinou. Xin các ban hay lam quen voi dat  nuoc tôi, nuoc Slôvakia
  • Bryndzové halušky sú vynikajúce, no určite by si mal ochutnať naše jedlo:  BUN CHA Mon bôt nhao pho mát cuu ngon lam,ban hay an thu di

Spolky  a združenia Vietnamcov na Slovensku:
Komunita Vietnamcov na Slovensku
Únia vietnamských žien na Slovensku
Združenie vietnamských podnikateľov na Slovensku
Slovensko-vietnamská obchodná komora

Vietnamská komunita

Komunitný život Vietnamcov žijúcich v SR organizuje Vietnamská komunita na Slovensku – občianske združenie Vietnamcov z celého Slovenska, má okolo 500 členov a organizuje vzájomnú pomoc krajanom v SR i Vietname.

Únia vietnamských žien ponúka výučbu slovenského jazyka pre vietnamcov v Bratislave a aktívne sa snaží o efektívnu integráciu vietnamcov do slovenskej spoločnosti. Kontaktná osoba je pani Huong Gašparovská: tthuong71@yahoo.com

Zdroje:
Hlinčíková, M. (2010): Sonda do života migrantov z Vietnamu. In: Filadelfiová, J., Gyárfášová, O., Hlinčíková, M., Sekulová M., (Eds) Sondy do kultúrnej diverzity. IVO, Bratislava.
Williams, A. M., Baláž, V. (2005): Vietnamese community in Slovakia. Sociologica-Slovak Sociological Review, 37, 249-274.