Poradenstvo a informácie pre cudzincov na Slovensku

ja_mageia

Sociálne veci Sociálne zabezpečenie Systém štátnej podpory
Slovak (Slovakia)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Systém štátnej podpory Tlačiť
Systém štátnej podpory rieši podporu rodín nachádzajúcich sa v zlej sociálnej situácii formou prídavkov na deti, podporou bývania a pod. Štátna sociálna podpora je orientovaná predovšetkým na životné udalosti, ktoré tvoria prirodzenú súčasť individuálneho alebo rodinného životného cyklu. V rámci štátnej sociálnej podpory sa poskytujú jednorazové a opakované štátne sociálne dávky.
 
Jednorazové štátne sociálne dávky
 • príspevok na pohreb
 • jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa (v súčasnosti 151,37 EUR - prizná sa rodičom, ktorí majú trvalý pobyt v SR)
 • rodičovský príspevok, ktorý patrí pri súčasnom vyplácaní rodičovského príspevku obidvom rodičom, alebo ak jeden rodič poberá materské (v súčasnosti je to 158,67 EUR - a priznať ho je možné rodičom, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR)
 • jednorazový príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti
 • príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (678,49 EUR) - priznávaný len pri prvom dieťati

Opakované štátne sociálne dávky

 • prídavok na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok rodičom, ktorým sa narodili tri alebo viac detí, ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
 • zaopatrovací príspevok
 • opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti
 • odmena pestúna

Podmienky nároku na dávky štátnej sociálnej podpory sú splnené, ak oprávnená osoba má: a/ trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, b/ dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, c/ starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa.

Výška a výplata sociálnych dávok

Sociálne dávky sa nevyplácajú do zahraničia. Vyplácajú sa mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok a splnila podmienky nároku na prídavok.

Uplatnenie nároku na dávky

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podaním písomnej žiadosti podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Všeobecný prehľad sociálnych dávok a príspevkov nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je možné získať v zmysle zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov. Na poskytnutie príspevku vo výške 79,67 Eur má nárok oprávnená osoba, ktorá je plnoletá.

Podmienky na jeho získanie sú:

 • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
 • trvalý alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
 • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR, a
 • pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR

Ako si možno uplatniť nárok na tento príspevok? Podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého a potvrdením žiadosti pohrebnou službou a okresným úradom podľa miesta úmrtia. Na ostatné jednorazové sociálne dávky má oprávnená osoba nárok, ak má trvalý pobyt na území SR.

Rodičovský príspevok

Príspevok je upravený zákonom č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka vo výške 158,67 Eur, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Cudzinec má nárok na uplatnenie rodičovského príspevku, ak:

 • je rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • ak sa riadne stará o dieťa do troch rokov alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
 • do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti
 • zároveň má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • a dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Uplatnenie nároku na rodičovský príspevok

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo aj je oprávnená osoba cudzinec, aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta jej prechodného pobytu.

Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine alebo jednému z rodičov sa poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zákon neustanovuje inak.

Výplata rodičovského príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného bydliska oprávnenej osoby vyplatí príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok sú splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Vypláca sa mesačne pozadu. Rodičovský príspevok sa nevypláca do cudziny.

Prídavok na dieťa

Poskytovanie prídavku na dieťa vo výške 21,25 EUR mesačne je upravený zákonom č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Ide o obligatórnu, peňažnú, opakujúcu sa dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Cudzinec má nárok na vyplácanie prídavku, ak:

 • sa stará o nezaopatrené dieťa
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt nezaopatrené dieťa (týka sa len cudzincov) na území Slovenskej republiky
 • je rodičom nezaopatreného dieťaťa, (v prípade osvojenia od právoplatnosti rozsudku o osvojení je rodičom aj osvojiteľ)
 • je osobou, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu

Uplatnenie nároku na prídavok na dieťa

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu, a ak je oprávnená osoba cudzinec, aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta jej prechodného pobytu. K vyplnenej žiadosti musí predložiť rodný list dieťaťa.

Vzory tlačív na žiadosti o spomínané a ďalšie príspevky v rámci systému štátnej podpory nájdete tu.

 

Newsletter

Kontakt / Contact us

Atlas komunít migrantov

 

Facebook

IOM Slovensko


eu_flag60
Financované Európskou úniou.
Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín.
Solidarita pri riadení migračných tokov.